Adatvédelmi tájékoztató

 

EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

 

 

Jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének(a továbbiakban: GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

 

Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéstartalommal bírnak.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

 

 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ 

 

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül a

 

SCHWABINVEST PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(rövidített cégnév: SCHWABINVEST PLUSZ Kft.; székhely: 2170 Aszód, Pesti út 21.; cégjegyzékszám: 13 09 093790; adószám: 12988598-2-13; Telefonszám: 06-28-401-585; e-mail cím: pjuhasz@schwabinvest.hu; honlap: http://www.schwabinvest.hu, a továbbiakban:SCHWABINVEST PLUSZ)

A SCHWABINVEST PLUSZ kötelezettséget vállal arra, hogy bármely személyes adat kezelésének megkezdése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tisztességes és átlátható módon tájékoztatja az érintetteket egyebek mellett az adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről. 

 

II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

 

A SCHWABINVEST PLUSZ kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és elkötelezett az általa kezelt személyes adatok magas szintű védelme iránt. A SCHWABINVEST PLUSZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely azok biztonságát garantálja, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, megváltoztatását, terjesztését és a jogosulatlan hozzáférést.

A SCHWABINVEST PLUSZ a személyes adatokat a jóhiszeműség a tisztesség elvének megfelelően, átláthatóan, célhoz kötötten, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli, továbbá mindent megtesz az érintettek joggyakorlásának elősegítése érdekében. 

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, ezért a SCHWABINVEST PLUSZ nem kezel olyan személyes adatokat, melyek az adatkezelés célja szempontjából nem elengedhetetlenül szükségesek, vagy amelyek kezelésére nincs jogalapja. 

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a SCHWABINVEST PLUSZ biztosítja, hogy a hozzájárulás ugyanolyan egyszerű módon visszavonható legyen, mint ahogyan megadásra került. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

Ha az adatkezelés jogalapja a SCHWABINVEST PLUSZ jogos érdeke, elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy a SCHWABINVEST PLUSZ adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. A SCHWABINVEST PLUSZ erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

A SCHWABINVEST PLUSZ az adatok helyességét nem ellenőrzi, ha olyan személyes adatokat kezel, melyeket az érintett adott meg. Az adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A SCHWABINVEST PLUSZ 16. éven aluliak személyes adatait nem kezeli. 

A SCHWABINVEST PLUSZ-nál adatvédelmi tisztviselő – jogszabályi mentességre tekintettel – nem került kijelölésre. 

 

III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK 

 

Amennyiben a SCHWABINVEST PLUSZ mást bíz meg személyes adatok kezelésével, minden esetben adatfeldolgozói megállapodás megkötésére kerül sor. A SCHWABINVEST PLUSZ kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A SCHWABINVEST PLUSZ személyes adatokat más címzettek részére nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezővé teszi. 

A SCHWABINVEST PLUSZ az alábbi feladatok ellátására vesz igénybe adatfeldolgozót: 

A http://www.schwabinvest.hu; www.nyilaszarobolt.hu; www.ujlakaseladó.hu és a www.nyilaszarobeepites.hu weboldal (a továbbiakban együttesen: Honlapok, külön-külön: Honlap) üzemeltetése, 

1.      Tárhely szolgáltató: 

EV2 Internet Kft (1149 Budapest, Róna u. 120-122) 
Weblap címe: 
https://cpanel.hu 
Adatvédelmi szabályzat: 
https://cpanel.hu/wp-content/uploads/2018/05/asz.pdf 

 

2.       Termékek házhozszállítása: Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2.)

 

3.       Számlázóprogram: NATURASOFT Magyarország Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.)

 

IV. FEJEZET

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

1.     Cookie-k

 

a) Általános tudnivalók

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen. A felhasználó a cookiek-kal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti. Ennek pontos módjáról böngésző súgó funkciója ad felvilágosítást.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Explorer, Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

b) A Honlapok működéséhez elengedhetetlen cookie-k

A SCHWABINVEST PLUSZ a Honlapok üzemeltetése érdekében a Honlapok látogatója számítógépén cookie-kat helyezhet el. Ezek a honlap működéséhez elengedhetetlenek: szükség van rájuk az oldalon történő navigáláshoz, a Honlapok funkcióinak működéséhez. Ezek használata nélkül a Honlapok, illetve azok egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. A cookiek rögzítik a felhasználó által használt számítógép IP címét, a dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat.

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a Honlapok megfelelő működésének biztosítása. 

Az adatkezelés időtartama kizárólag az érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. 

Mivel a Honlapok megfelelő működésének biztosítása a SCHWABINVEST PLUSZ jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése is véd,amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek

Az adatok címzettjei a SCHWABINVEST PLUSZ honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

 

c) Egyéb cookie-k

A Honlapok a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, valamint a látogatók azonosítása érdekében is használhatnak cookie-kat. 

A Honlapok egyes részeinek letöltésekor a Google Inc. által működtetett Google Analytics automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). A SCHWABINVEST PLUSZ ennek használatához egy felugró ablakban elhelyezett jelölőnégyzettel a felhasználó hozzájárulását kéri, amikor először az oldalra látogat. Ezen adatfájlok pontos nevéről, funkciójáról itt található bővebb tájékoztatás:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Amennyiben a felhasználó meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics a Honlapok meglátogatását hozzáadja az analitikához, bármely böngészőhöz telepítheti az alábbi bővítményt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ha a felhasználó előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint a Honlapok) keres fel. A Facebook olyan funkciókat és eszközöket (például képpontokat, SDK-kat és API-kat) biztosít, amelyek adatokat küldhetnek az emberek által webhelyén vagy mobilalkalmazásában végrehajtott műveletekről a Facebooknak a konverziók követése (a továbbiakban: „konverziókövetés”), a webhelyét felkereső emberekből egyéni célközönség létrehozása (a továbbiakban: „webhelyről létrehozott egyéni célközönség”) vagy a mobilalkalmazását felkereső emberekből egyéni célközönség létrehozása céljából. Erről itt található bővebb tájékoztatás:

https://www.facebook.com/help/206635839404055?hc_location=ufi

Ezen túlmenően a SCHWABINVEST PLUSZ a Honlapok meglátogatásakor más statisztikai célú cookie-kat helyezhet el a felhasználó számítógépén. Egyes cookie-k célja a felhasználói élmény növelése és a honlap használatának kényelmesebbé tétele mivel ezek a cookie-k észlelik és tárolják, hogy az érintett milyen eszközzel nyitotta meg a Honlapokat, vagy a szövegméretben, betűtípusban vagy a Honlapok testre szabható elemében milyen felhasználói változtatások történtek. Más cookie-k a Honlapok látogatójának weboldalon belüli kattintásairól, eltöltött idejéről gyűjtenek adatokat statisztikai céllal (pl. kedvezőbb termékelhelyezés biztosítása). 

 

A jelen pontban megjelölt adatkezelés jogalapja a Honlapokat meglátogató érintett hozzájárulása, melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett gombra kattintással adhat meg, ahol lehetősége van az egyes cookie fajták differenciált engedélyezésére vagy letiltására. 

Ezen adatokat a SCHWABINVEST PLUSZ harmadik féltől származó a cookie-k esetében a cookie harmadik fél által meghatározott működési idejéig, vagy a felhasználó gépéről való törlés idejéig, egyéb esetben pedig a cookie rögzítését követően legfeljebb 6 hónapig, illetve a látogatástól számított alábbi ideig kezeli:

 ·         a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID, incap_ses_, __utmc ), 

·         10 perc (__utmt) 

·         30 perc (__utmb) 

·         1 hónap (catAccCookies) 

·         6 hónap (__utmz) 

·         2 év (visid_incap_, __utma) 

 Az adatok címzettjei a SCHWABINVEST PLUSZ honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

 

2.     Honlapok

 

a) A Honlapok látogatóinak adatai

A SCHWABINVEST PLUSZ csak a szükséges mértékben rögzíti a Honlapokra látogató felhasználó személyes adatait, abból a célból, hogy a Honlapok megfelelő megjelenését és működését biztosítsa. Ha az érintett meglátogatja a Honlapok valamelyikét, a SCHWABINVEST PLUSZ rendszere automatikusan rögzíti a látogató böngészője által megküldött adatok közül a következőket: az általa használt számítógép IP címét, a dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat. 

Az adatkezelés célja a honlap megfelelő megjelenítésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése, a jogosulatlan, vagy káros hozzáférések megakadályozása. 

Az adatkezelés alapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Mivel a Honlapok megfelelő működésének biztosítása a SCHWABINVEST PLUSZ jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek.

A személyes adatok kezelésére csak olyan ideig és mértékben kerül sor, amennyiben ez a szolgáltatás nyújtásához és a jogszabályban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges. Ezen adatokat a SCHWABINVEST PLUSZ a rögzítésüket követően legfeljebb 8 napig kezeli. 

 

b) Üzenetküldés

A SCHWABINVEST PLUSZ részére a www.schwabinvest.hu honlap „Kérdezzen” menüpontjában, külön erre a célra kialakított felületen üzenet küldhető. A SCHWABINVEST PLUSZ a kapcsolatfelvétel és válaszadás céljából kezeli az üzenetküldő itt megadott személyes adatait (nevét és e-mail címét). A többi Honlapon esetlegesen erre az üzenetküldő felületre mutató link kerülhet elhelyezésre. 

Az üzenetküldő természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut a SCHWABINVEST PLUSZ birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A SCHWABINVEST PLUSZ törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül.

A személyes adatok címzettjei a SCHWABINVEST PLUSZ ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.

 

c) Ajánlatkérés

A www.schwabinvest.hu honlap „Ajánlat kérése” menüpontjában, külön erre a célra kialakított felületen ajánlatot kérhet a felhasználó, melyhez regisztráció nem szükséges. A többi Honlapon esetlegesen erre a felületre mutató link kerülhet elhelyezésre.  Az ajánlatkérő személy itt megadott adatait (név, e-mail cím) a SCHWABINVEST PLUSZ abból a célból kezeli, hogy vele a kapcsolatot felvegye, a konkrét megkeresésre ajánlatot adjon, és a szerződéskötés előtt tisztázandó kérdéseket tisztázza. 

Az ajánlatkérő természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapokon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az ajánlatkérés elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut a SCHWABINVEST PLUSZ birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama az ajánlat alapján kötendő szerződés létrejötte, vagy az ajánlatadási folyamat egyértelmű lezárása. A SCHWABINVEST PLUSZ törli az adatokat, amennyiben az ajánlatkérést követő 3 hónapon belül szerződés nem jött létre, vagy ha az ajánlatkérő válaszából egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nem lesz szükség.

A személyes adatok címzettjei a SCHWABINVEST PLUSZ vezetői és ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.

 

d) Webáruház

A SCHWABINVEST PLUSZ termékeinek értékesítése céljából a www.nyilaszarobolt.hu Honlapon webáruházat működtet. A webáruházban való vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre. 

A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges, ezért a Honlap a vásárló adatait később vásárlás megkönnyítése érdekében nem jegyzi meg. 

A kezelt adatok a vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási neve, továbbá számlázási- és szállítási címe. A webáruházban bankkártyás fizetésre nincs lehetőség. Átutalással történő fizetés esetén a vásárló bankszámlaszámát, számlavezető bankjának nevét is kezeli a SCHWABINVEST PLUSZ. 

Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, teljesítése, megszüntetése, az abból eredő követelések érvényesítése, a számlakiállítás, és a fizetés lebonyolítása. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdésében rögzített jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)).

A SCHWABINVEST PLUSZ számlázás céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdés jogcímén. Ezesetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)).

A személyes adatok címzettjei a SCHWABINVEST PLUSZ vezetői és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az adózási, könyvviteli feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók, és a házhozszállítással foglalkozó munkavállalók vagy adatfeldolgozók a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában, valamint a NATURASOFT Magyarország Kft. a számlán szereplő adatok kapcsán, mint adatfeldolgozó. 

Az adatkezelés időtartama főszabály szerint a szerződés megszűnését követő 5 év, vagy - amennyiben ez hosszabb – a szerződéshez fűződő valamennyi polgári jogi igény (ideértve a jótállási igényeket is) elévülésének ideje, vagy ha ez hosszabb, akkor az adatok megőrzésére kötelező jogszabályban rögzített idő. Az adatkezelés időtartama ettől eltérően – azokban az esetekben, ahol a szerződéses partner és a SCHWABINVEST PLUSZ között peres eljárás, vagy más szerv hatáskörébe tartozó egyéb jogvita alakult ki, és ennek jogerős határozattal történő lezárása előtt az adatok megőrzésének ideje eltelt, úgy a jogvitát jogerősen lezáró határozat, vagy azt más módon megszüntető irat (végzés, egyezség) kézhezvételétől számított 90 nap.

 

3.    Felvételre jelentkező munkavállalók adatai

 

A felvételre jelentkező munkavállalókról kezelhető személyes adatok: név; születési idő, hely; anyja neve; lakcím; képesítési adatok; fénykép; telefonszám; e-mail cím; önéletrajz.  A személyes adatok kezelésének célja a jelentkezés, pályázat elbírálása, kapcsolatfelvétel és a munkaszerződés kötése.

 

Az érintettet tájékoztatni kell arról is, ha a SCHWABINVEST PLUSZ nem őt választotta az adott állásra. Amennyiben indokolt a SCHWABINVEST PLUSZ ezen tájékoztatással egyidejűleg külön hozzájárulását kéri az önéletrajza és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok adatbázisban való tárolására, az esetleges későbbi álláslehetőségekről való tájékoztatás végett. A hozzájárulás megadása esetén ezek az adatok további 2 évig tárolhatók. A hosszabb idejű tárolás indoka, hogy bizonyos pozíciókban gyakori a munkaerő felvétele, vagy egyes esetekben (pl. nyugdíjazás) előre látható a pozíció jövőbeni megnyílása. Mind a jelentkezőknek, mind a SCHWABINVEST PLUSZ-nak érdeke, hogy erről a jelentkező tudomást szerezzen, és a pozíció mielőbb beöltésre kerüljön. 

Minden más esetben a kezelt adatokat a felvételi eljárás lezárultakor, de legkésőbb az álláshirdetés hirdetőfelületről való eltávolítását követő három hónapon belül törölni kell.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a pályázó hozzájárulása.

Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak a SCHWABINVEST PLUSZ vezetői és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  

4.     Megkeresések

 

Amennyiben az érintett a SCHWABINVEST PLUSZ részére e-mail útján, vagy más módon megkeresést, kérdést, ajánlatkérést küld, úgy a SCHWABINVEST PLUSZ a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeli a nevét, e-mail címét, telefonszámát, mely adatkezelésről a Tájékoztató válaszüzenetben való hivatkozásával (linkelésével), vagy más módon tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés jogalapja a SCHWABINVEST PLUSZ jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy a hozzá érkező megkeresésekre, reklamációkra választ adjon és ügyfeleinek minden kérdésben kielégítő tájékoztatást nyújtson.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A SCHWABINVEST PLUSZ törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül, kivéve, ha a SCHWABINVEST PLUSZ jogos érdeke (pl. fogyasztóvédelmi panasz került előterjesztésre) az adatok további kezelését indokolja. Ebben az esetben az adatok a SCHWABINVEST PLUSZ e jogos érdekének megszűntét követő nyolc napon belül kerülnek törlésre.

A személyes adatok címzettjei a SCHWABINVEST PLUSZ vezetői és ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.

 

5.     Szerződésekkel kapcsolatos adatok

 

A SCHWABINVEST PLUSZ a szerződések megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli a vele szerződő természetes személy partnereinek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait (név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím, adóazonosító jel, adószám, székhely (egyéni vállalkozó esetén), telefonszám, bankszámlaszám). 

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 

Az adatkezelés időtartama főszabály szerint a szerződés megszűnését követő 5 év, vagy - amennyiben ez hosszabb – a szerződéshez fűződő valamennyi polgári jogi igény (ideértve a jótállási igényeket is) elévülésének ideje, vagy ha ez hosszabb, akkor az adatok megőrzésére kötelező jogszabályban rögzített idő. Az adatkezelés időtartama ettől eltérően – azokban az esetekben, ahol a szerződéses partner és a SCHWABINVEST PLUSZ között peres eljárás, vagy más szerv hatáskörébe tartozó egyéb jogvita alakult ki, és ennek jogerős határozattal történő lezárása előtt az adatok megőrzésének ideje eltelt, úgy a jogvitát jogerősen lezáró határozat, vagy azt más módon megszüntető irat (végzés, egyezség) kézhezvételétől számított 90 nap.

A SCHWABINVEST PLUSZ kezeli a vele szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolttartóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) is. 

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint a szerződésekkel kapcsolatos későbbi szavatossági és egyéb igények érvényesíthetősége, mint jogos érdek, továbbá a későbbi szerződések megkötésének elősegítése, és az üzleti kapcsolatok fenntartása, mint jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésére kötelező jogszabályban rögzített idő. 

Az adatok címzettjei minden esetben a SCHWABINVEST PLUSZ vezetői és értékesítéssel, ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

6.     Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

 

 

A SCHWABINVEST PLUSZ jogszabályban előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti (szerződéses) kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait is. 

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján adószám, név, cím, adózási státusz; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. 

Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. 

A személyes adatok címzettjei a SCHWABINVEST PLUSZ vezetői és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.

 

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

1.     Az érintett személyek jogai

 

Az érintetteket - személyes adataiknak a SCHWABINVEST PLUSZ általi kezelése kapcsán – az alábbi jogok illetik meg:

·      Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése,  

·      Előzetes tájékozódáshoz való jog,

·      Az érintett tájékoztatása és információk rendelkezésére bocsátása, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg,

·      Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),

·      A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,

 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

·      Annak joga, hogy az érintettre ne terjedjen ki az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya,

·      Tájékoztatáshoz való jog adatvédelmi incidens esetén,

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk),

·      A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,

·      Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,

·      A hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga a hozzájárulás alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

 

Az érintett fenti jogainak gyakorlása érdekében bármikor, formai és tartalmi korlátozás nélkül megkereséssel fordulhat a SCHWABINVEST PLUSZ-hoz a Tájékoztatóban szereplő bármely elérhetőségen. 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint jogai sérültek, vagy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.   

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Telefon: 06 -1- 391-1400; Telefax: 06-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

2.     A jogok részletes tartalma

 

Az érintett kérheti, hogy a SCHWABINVEST PLUSZ tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.  A tájékoztatáskérés kiterjedhet a adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Jelen Tájékoztató ezt a célt szolgálja. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell legalább a SCHWABINVEST PLUSZ és képviselője elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, a SCHWABINVEST PLUSZ vagy harmadik fél jogos érdekeiről, a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen, adott esetben annak tényéről, hogy a SCHWABINVEST PLUSZ harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A SCHWABINVEST PLUSZ az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, a GDPR-ben rögzített kivételekkel. 

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a SCHWABINVEST PLUSZ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a SCHWABINVEST PLUSZ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) a SCHWABINVEST PLUSZnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a SCHWABINVEST PLUSZ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a SCHWABINVEST PLUSZ tájékoztatja az érintettet.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a SCHWABINVEST PLUSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik 8adathordozhatósághoz való jog). E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

Ha a SCHWABINVEST PLUSZ a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a SCHWABINVEST PLUSZ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a SCHWABINVEST PLUSZ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a SCHWABINVEST PLUSZ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat a SCHWABINVEST PLUSZ-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a SCHWABINVEST PLUSZ-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a SCHWABINVEST PLUSZ-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A SCHWABINVEST PLUSZ minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a SCHWABINVEST PLUSZ tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a SCHWABINVEST PLUSZ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Figyelemfelhívás a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatokról: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és a SCHWABINVEST PLUSZ közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát a SCHWABINVEST PLUSZ-ra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi esetekben a SCHWABINVEST PLUSZ köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a SCHWABINVEST PLUSZ részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

3.     Az érintett kérelmének előterjesztése,a SCHWABINVEST PLUSZ intézkedései

 

Amennyiben az érintett jogai gyakorlása érdekében, vagy bármilyen más adatvédelmi jellegű megkereséssel fordul a SCHWABINVEST PLUSZ-hoz, a SCHWABINVEST PLUSZ indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a SCHWABINVEST PLUSZ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a SCHWABINVEST PLUSZ nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ügyfélszolgálat
 •  

 •  
 • Telefon06 (28) 401-585
 •        06 (70) 949-6573
 •  
 • E-mailRendelési információ:
 •        info@nyilaszarobolt.hu
 •      
 • E-mailÁrajánlatkérés:
 •        iroda@nyilaszarobolt.hu
 •  
 • CímBemutatóterem: 
 •        H-2170 Aszód, Pesti út 21.
 •  
 •       Nyitvatartás:
 •       H-P:    9.00-17.00
 •       SZ.:    9.00-12.00
 •       V:       zárva
 •  

Hírek